Статут учнівського самоврядування школи «Веселка»

Опубліковано: 19 / 02 / 2020 р.

Погоджую:                                                                                                     Затверджую:

Директор школи      М.П.Худа                                                      Лідер учнівського врядування            Р.Бурлак

 

Статут учнівського самоврядування школи «Веселка»

 1. Загальні положення

1.1. Учнівське   самоврядування   є   виконавчим   органом, який покликаний активно сприяти становленню згуртованого колективу як дійового засобу ідейно – морального  виховання  особистості,   формуванню  в  учнів свідомого і відповідального ставлення до своїх прав і обов'язків.

Учнівське самоврядування школи «Веселка» регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про громадські організації», Статуту школи.

1.2. Учнівське самоврядування  пропагандує дружні взаємини та співпрацює з різними громадськими об'єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з батьками і педагогами.

2. Мета та завдання організації самоврядування

2.1. Різносторонній розвиток, самовдосконалення, самореалізація на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, народові України.

2.2. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.

2.3. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

2.4. Сприяти навчальній, науковій, творчій, спортивній діяльності учнів.

2.5. Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями і дорослими.

2.6. Організація співробітництва з позашкільними об’єднаннями та організаціями.

 

3. Учнівське самоврядування ставить собі завдання:

3.1. Розв'язання загальних проблем школи.

3.2. Набуття учнями соціального та громадського досвіду, виховання у школярів соціальної та громадської відповідальності, надання можливостей для особистого, соціального та творчого росту школярів.

3.3. Об'єднання та реалізація ідей та інтересів школярів у роботі різних сфер діяльності.

3.4. Залучення школярів до активної участі у волонтерській діяльності.

3.5. Формування загальної культури, організація змістовного дозвілля школярів.

3.6. Об'єднання учнівської молоді та підвищення її ролі у суспільстві, посилення ролі школярів у вирішенні питань шкільного життя, створення умов для духовного зростання особистості та пошуку свого місця у житті.

4. Діяльність організації учнівського самоврядування базується на наступних основних принципах:

4.1. Толерантність.

4.2. Самоорганізація.

4.3. Демократичне обговорення рішень, які приймаються.

4.4. Повага до інтересів, достоїнства та думки кожного члена учнівського самоврядування.

4.5. Свобода дискусії, галантність роботи самоврядування.

4.6. Повага думок меншості.

5. Органи управління учнівського самоврядування

5.1.Учнівське самоврядування в школі є педагогічно доцільним способом організації учнівського колективу, що забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.

5.2. Виконавчим органом самоврядування є учнівський парламент, який обирають на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом школи.

5.3. Головою парламенту може бути обраний учень 8-9класу, який має досвід роботи у шкільному самоврядуванні не менше одного року.

5.4.До складу парламенту входить 6 (шість) центрів, яких призначає голова з числа членів комісій. В учнівському парламенті діють такі центри:

Центр навчання та поведінки;

Історико-краєзнавчий центр;

Центр турботи і милосердя;

Інформаційний центр;

Центр здоров’я і спорту;

Центр дозвілля.

6. Члени учнівського самоврядування, їх права та обов'язки:

6.1. Членство в організації самоврядування може бути припинено: внаслідок закінчення школи, особистої письмової заяви до Парламенту, виключення з учнівського самоврядування за дії, несумісні з даним Статутом.

6.2. Всі члени організації мають рівні права:

– обирати та бути обраними до керівних органів учнівського самоврядування;

– брати участь у всіх заходах, що проводяться організацією;

– вносити свої пропозиції та відкрито висловлювати свої думки стосовно проблем, що вирішуються.

6.3. Всі члени учнівського самоврядування мають обов'язки:

– дотримуватися дисципліни, виявляти ініціативу, сумлінно виконувати доручення;

– впроваджувати в життя рішення керівних органів учнівського самоврядування, які прийняті на підставі загальної згоди.

  

Угода про співпрацю

МИ:
Адміністрація СЗШ І-ІІст. с. Степанки,
Батьківський комітет школи,
Учнівське самоврядування

УКЛАЛИ ЦЮ УГОДУ ПРО НАСТУПНЕ:

1. Сторони, що уклали цю угоду, визнають, що тільки об’єднання їхніх зусиль найповніше сприятиме становленню і розвитку системи державно-громадського управління школою.

2. Сторони визнають одне одного як партнерів у організації навчально-виховного процесу, позашкільного і громадського життя, дозвілля й оздоровлення, захисту прав та інтересів учителів, учнів та їх батьків.

3. Сторони визнають такі засади співпраці:

 • демократизм;
 • добровільність;
 • відкритість і взаємну поінформованість;
 • взаємне представництво на всіх рівнях;
 • толерантність;
 • наступність.

4. Сторони взаємно зобов’язуються:

 • поважати інтереси і права один одного і неухильно дотримуватися обов’язків, які проголошені Конституцією України, Законами України «Про освіту» та «Про середній загальноосвітній навчальний заклад», чинне законодавством та Статутом школи;
 • сприяти створенню відповідних умов для здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти;
 • забезпечувати активну участь сторін у виконанні річного плану роботи школи, створення спільних робочих груп, проведення дискусій, круглих столів, конференцій тощо;
 • будь-яке рішення, що стосується безпосередньо всіх або одного з партнерів і має вплив на їхні інтереси, приймати тільки на основі взаємних консультацій та узгоджень;
 • постійно інформувати один одного про свою діяльність, про прийняті рішення та їх наслідки;
 • сприяти створенню безпечних для життя та здоров’я умов навчання учнів, батькам у вихованні, вчителям у педагогічній діяльності, виявляти і піддавати критиці усі прояви приниження гідності, утиску, відмові у задоволенні законних вимог учасників навчально-виховного процесу, вимагати рішення конфліктів у законний спосіб;
 • ініціювати та підтримувати всі форми співпраці вчителів, учнів та батьків.

5. Для реалізації положень цієї угоди сторони домовляються:

 • спільно планувати роботу та навчальний рік;
 • змінювати і доповнювати умови Угоди тільки за спільною згодою сторін.

6. Ця Угода вступає в силу з моменту її підписання і не обмежується термінами дії.
7. Ця Угода складається в трьох примірниках, що зберігатимуться у сторін і матимуть однакову силу.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Директор школи                                          М.П.Худа
Голова батьківського комітету                 Л.В. Пасєка
Лідер  учнівського врядування                 Р. Бурлак